Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 5750.291.1.127.2022.KD Sukcesywna dostawa mebli biurowych wraz z montażem dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego.

Katarzyna Demkowicz
Uniwersytet Gdański
Deadlines:
Published : 26-08-2022 09:21:00
Placing offers : 29-09-2022 10:00:00
Offers opening : 29-09-2022 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 138.15 2022-08-26 09:21:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 381.6 2022-08-26 09:21:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 85.5 2022-08-26 09:21:00 Proceeding
Załącznik nr 1a do SWZ - Formularz przedmiotowo-cenowy.xls xls 62.5 2022-08-26 09:21:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie JEDZ.doc doc 199 2022-08-26 09:21:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do Umowy - Protokół odbioru.doc doc 64 2022-08-26 09:21:00 Proceeding
Załącznik nr 3A do SWZ- Oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp.doc doc 57.5 2022-08-26 09:21:00 Proceeding
Załącznik nr 3B do SWZ- Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ.doc doc 56 2022-08-26 09:21:00 Proceeding
Załącznik nr 3C do SWZ - Oświadczenie w zakresie specustawy sankcyjnej.doc doc 84.5 2022-08-26 09:21:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Projekt umowy.pdf pdf 206.75 2022-08-26 09:21:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do Umowy - Zapotrzebowanie.doc doc 34 2022-08-26 09:21:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz dostaw.doc doc 53 2022-08-26 09:21:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 584.79 2022-08-26 09:21:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 167.42 2022-09-29 11:23:22 Public message
Informacja o wyborze.pdf pdf 478.62 2022-10-24 12:32:27 Public message

Announcements

2022-10-24 12:32 Katarzyna Demkowicz Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający informuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze oferty najkorzystniejszej.
Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszej wiadomości.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-09-29 11:23 Katarzyna Demkowicz Działając zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych Zamawiający udostępnia w załączniku do niniejszej wiadomości informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-29 10:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 150 339,00 PLN brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 653