Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 5750.291.1.142.2022.PW;2022/S 165-468188 Dostawa wyparki próżniowej dla Wydziału Chemii UG

Deadlines:
Published : 29-08-2022 09:50:00
Placing offers : 29-09-2022 10:00:00
Offers opening : 29-09-2022 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.124.pdf pdf 381.46 2022-08-29 09:50:00 Proceeding
2022-OJS165-468188-pl.pdf pdf 127.55 2022-08-29 09:50:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 85.5 2022-08-29 09:50:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie JEDZ.doc doc 233.5 2022-08-29 09:50:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do umowy - Protokół odbioru.doc doc 69.5 2022-08-29 09:50:00 Proceeding
Załącznik nr 3A do SWZ - Oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp.doc doc 57 2022-08-29 09:50:00 Proceeding
Załącznik nr 3B do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ.doc doc 52 2022-08-29 09:50:00 Proceeding
Załącznik nr 3C do SWZ - Oświadczenie w zakresie specustawy sankcyjnej.doc doc 75.5 2022-08-29 09:50:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Projekt umowy.pdf pdf 249.8 2022-08-29 09:50:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 28.51 2022-08-29 09:50:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 232.2 2022-09-29 10:42:30 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (strona).pdf pdf 670.79 2022-11-09 08:54:01 Public message

Announcements

2022-11-09 08:54 Paulina Wos Zamawiający na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy Pzp, przesyła w załączniku do niniejszej wiadomości informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-09-29 10:42 Paulina Wos Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający, Uniwersytet Gdański, działając na mocy art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) udostępnia następujące informacje zgodnie z załączonym dokumentem do niniejszej wiadomości.
Z poważaniem,
Paulina Wos

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-29 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia następującą kwotę 22 000,00 PLN brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 510