Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RID.V.271.13.2022 2022/BZP 00345814/01 Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc” Etap II: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 oraz ul. Pełczyckiej w Barlinku

Monika Furkiewicz
Gmina Barlinek Department: Referat Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 13-09-2022 14:02:00
Placing offers : 29-09-2022 10:00:00
Offers opening : 29-09-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 168.39 2022-09-13 14:02:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 611.15 2022-09-13 14:02:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Wzór formularza oferty.docx docx 132.13 2022-09-13 14:02:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia wstępnego w zakresie braku podstaw wykluczenia.doc doc 170 2022-09-13 14:02:00 Proceeding
Załącznik nr 2a - Wzór oświadczenia wstępnego w zakresie braku podstaw wykluczenia podmiot trzeci.docx docx 122.13 2022-09-13 14:02:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia wstępnego w zakresie warunków udziału w postępowaniu.doc doc 169.5 2022-09-13 14:02:00 Proceeding
Załącznik nr 3a - Wzór oświadczenia wstępnego w zakresie warunków udziału w postępowaniu podmiot trzeci.docx docx 120.08 2022-09-13 14:02:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o aktualnośći informacji podanych w oświadczniu z art. 125 ust. 1 PZP.doc doc 168 2022-09-13 14:02:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wykaz robót budowlanych.docx docx 118.69 2022-09-13 14:02:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Wykaz osób.docx docx 116.91 2022-09-13 14:02:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc doc 166 2022-09-13 14:02:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Wzór oświadczenia w zakresie przynależności do grupy kapitałowej.doc doc 167.5 2022-09-13 14:02:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - Projekt umowy.pdf pdf 488.85 2022-09-13 14:02:00 Proceeding
Załącznik nr 10 - Projekt budowlany (zgłoszenia robót).zip zip 25840.92 2022-09-13 14:02:00 Proceeding
Załącznik nr 11 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.zip zip 8706.18 2022-09-13 14:02:00 Proceeding
Załącznik nr 12 - Stała Organizacja Ruchu.zip zip 11011.65 2022-09-13 14:02:00 Proceeding
Załącznik nr 13 - Opinia geotechniczna.zip zip 4940.68 2022-09-13 14:02:00 Proceeding
Załącznik nr 14 - Przedmiar ścieżka rowerowa.zip zip 4582.79 2022-09-13 14:02:00 Proceeding
Wyjaśnienie nr 1.pdf pdf 1116.51 2022-09-19 11:31:00 Public message
22.09.28 Informacja o kwocie.pdf pdf 252.57 2022-09-29 07:29:58 Public message
22.09.29 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 252.07 2022-09-30 09:15:38 Public message
22.09.29 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 330.22 2022-09-30 09:41:30 Public message

Announcements

2022-09-30 09:41 Monika Furkiewicz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

22.09.29 Zawiadomien [...].pdf

2022-09-30 09:15 Monika Furkiewicz Informacja z otwarcia ofert

22.09.29 Informacja [...].pdf

2022-09-29 07:29 Monika Furkiewicz Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

22.09.28 Informacja [...].pdf

2022-09-19 11:31 Waldemar Kościukiewicz Wyjaśnienie nr 1 do SWZ

Wyjaśnienie nr 1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 336