Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: INW.271.10.2022 Przebudowa drogi Lubiechowo - Wąbiewo

Marcin Rabiega
Gmina Kamieniec
Deadlines:
Published : 14-09-2022 13:58:00
Placing offers : 29-09-2022 12:00:00
Offers opening : 29-09-2022 12:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 112.97 2022-09-14 13:58:00 Proceeding
SWZ_przebudowa drogi Lubiechowo_Wąbiewo.pdf pdf 371.24 2022-09-14 13:58:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 136.5 2022-09-14 13:58:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc doc 126 2022-09-14 13:58:00 Proceeding
Załącznik nr 2a do SWZ - Oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby.doc doc 92.5 2022-09-14 13:58:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy.doc doc 118.5 2022-09-14 13:58:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.doc doc 117 2022-09-14 13:58:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz robót budowlanych.doc doc 118.5 2022-09-14 13:58:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz osób.doc doc 120.5 2022-09-14 13:58:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór umowy.doc doc 245 2022-09-14 13:58:00 Proceeding
Dokumentacja projektowa (techniczna).zip zip 5814.17 2022-09-14 13:58:00 Proceeding
Przedmiar robót + edytowalny kosztorys ofertowy.zip zip 86.72 2022-09-14 13:58:00 Proceeding
SOR.zip zip 1345.86 2022-09-14 13:58:00 Proceeding
STWiORB.zip zip 3136.82 2022-09-14 13:58:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 106.1 2022-09-29 13:23:57 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty strona.pdf pdf 108.61 2022-10-11 14:04:50 Public message

Announcements

2022-10-11 14:04 Marcin Rabiega Zamawiający w załączniku przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-09-29 13:23 Marcin Rabiega Zamawiający w załączniku przekazuje informacje z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-29 12:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 1.650.000,00 zł (brutto).

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 485