Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: KIS.26.57.2022 Zakup środków ochrony osobistej w związku z realizacją Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022".

Katarzyna Śliwińska
Urząd Miejski Starachowice Department: Centrum Usług Społecznych
Deadlines:
Published : 20-09-2022 08:55:00
Placing offers : 23-09-2022 08:54:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Nazwa i adres zamawiającego

Zamawiający:                         Centrum Usług Społecznych w Starachowicach

Klub Integracji Społecznej

ul. Majówka 21a, 27-200 Starachowice

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

Nr tel. 41 274 71 921.Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych w związku z art. 2 ust.1 pkt 1.

2. Opis przedmiotu zamówienia

1. Żel antybakteryjny do rąk o pojemności 250 ml  - 300 szt.


Żel antybakteryjny 250 ml. do dezynfekcji rąk bez pompki, o działaniu antybakteryjnym i antywirusowym, bezpieczny dla skóry dłoni, nie zawierający szkodliwych substancji mogących wywoływać podrażnienia skóry, który zapewnia ochronę przed bakteriami i wirusami na poziomie 99,9% (także przed koronawirusem SARS-CoV-2). Obecność ok. 60% alkoholu lub więcej.


W przedmiot zamówienia należy wliczyć koszty dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.


3. Termin i miejsce wykonania przedmiotu zamówienia

3.1.Termin wykonania zamówienia – 4 dni robocze od daty otrzymania zamówienia przez Zamawiającego

3.2 Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia – (ul. Armii Krajowej 28 boks nr 41, 27-200 Starachowice)

4.    Kryteria oceny ofert.

4.1  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie: ceną.

5. Warunki udziału w postępowaniu:

5.1 Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zapewniającymi terminowość realizacji zamówienia.

5.2 Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności.

6.  Informacje dot. płatności

Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy za pośrednictwem metody podzielonej płatności (MPP, split payment) w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

Ponadto w związku z centralizacją VAT Wykonawca wystawi fakturę, na której po stronie Zamawiającego będą widniały dwa podmioty, tj. nabywca: Gmina Starachowice i odbiorca: CUS w Starachowicach. 

 


Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

2022-09-21 14:03 Katarzyna Śliwińska Zamawiający nie dopuszcza ofert żelu w opakowaniach jednostkowych innych niż 250 ml.
2022-09-21 08:07 Katarzyna Śliwińska Zamawiający nie dopuszcza ofert żelu w opakowaniu powyżej 250 ml.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Żel antybakteryjny rąk 250 ml Żel antybakteryjny 250 ml. do dezynfekcji rąk bez pompki, o działaniu antybakteryjnym i antywirusowym, bezpieczny dla skóry dłoni, nie zawierający szkodliwych substancji mogących wywoływać podrażnienia skóry, który zapewnia ochronę przed bakteriami i wirusami na poziomie 99,9% (także przed koronawirusem SARS-CoV-2). Obecność ok. 60% alkoholu lub więcej. 300 pc. Centrum Usług Społecznych
ul. Majówka 21a
27-200, Starachowice
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7591 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 4 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu i rozładunku po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 199