Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WIM 271.2.62.2022 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania pn.: "Doświetlenie terenu przy ul. Smoleńskiej na os. Zimne Wody-Czersko Polskie (Program BBO).

Justyna Pabian
Urząd Miasta Bydgoszcz Department: Wydział Inwestycji Miasta
Deadlines:
Published : 21-09-2022 10:06:00
Placing offers : 29-09-2022 11:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

nr WIM.271.2.62.2022 z dnia 20.09.2022r.

(w przedmiocie zamówienia o wartości do kwoty 130.000 zł netto na podst. art.2 ust.1 pkt.1 ustawy

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U.2019.2019 z późn. zm.)
1.  Nazwa oraz adres Zamawiającego:

MIASTO BYDGOSZCZ, 85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1,

 

Wydział przeprowadzający postępowanie:

WYDZIAŁ INWESTYCJI MIASTA (WIM), 85-130 Bydgoszcz, ul. Grudziądzka 9-15, bud. B,

Inwestycja realizowana jest na podstawie: Planu Inwestycyjnego, dział 700 rozdział 70007

pn.: „Doświetlenie terenu przy ul. Smoleńskiej na os. Zimne Wody – Czersko Polskie (Program BBO)”.


2.  Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania pn.: „Doświetlenie terenu przy ul. Smoleńskiej na os. Zimne Wody – Czersko Polskie” (działka nr ew.: 5/2 obręb 223) - (Program BBO - Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego)” – uszczegółowienie opisu zawiera załącznik do ogłoszenia o zapytaniu ofertowym pn.: opis przedmiotu zamówienia - uszczegółowienie (załącznik nr 1).


2.1 Zamówienie jak wyżej obejmuje wykonanie:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Doświetlenie terenu przy ul. Smoleńskiej na os. Zimne Wody – Czersko Polskie w celu uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.


2.2 Przedmiot zamówienia powinien być:


1) zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi przedmiotową problematykę, a w szczególności z przepisami wynikającymi z:

* ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 j.t. z póżn. zm.),

* rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.

   w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609 z późn. zm.),

* rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454 t.j.),

* rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021.2458 j.t.),

* ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2021.1098 j.t. z  późn. zm.),


2) zaakceptowany przez Zamawiającego (WIM), Wnioskodawcę (z programu Bydgoski Budżet Obywatelski) i Użytkownika oraz Przewodniczącego Rady Osiedla Zimne Wody-Czersko Polskie

na etapie opracowywania  projektów budowlanych i wykonawczych, tj. w zakresie zaproponowanych rozwiązań projektowych.


3) zaopatrzony w oświadczenie o:

* sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji;

* kompletności dostarczonych prac projektowych z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć,

* możliwości zastosowania materiałów i urządzeń innych niż wskazane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i jakościowych nie gorszych niż wskazane w tej dokumentacji.


3.  Warunki formalne (podmiotowe) jakie powinien spełniać wykonawca zamówienia, tj.:

1) prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie określonym w ogłoszeniu o zapytaniu ofertowym,

2) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym posiadającymi wymagane uprawnienia do projektowania bez ograniczeń,

3) posiadanie doświadczenia polegającego na wykonaniu w ciągu ostatnich 3 lat inwestycji odpowiadających swoim rodzajem i zakresem przedmiotowi niniejszego zamówienia (załączyć dokument potwierdzający realizację co najmniej jednej dokumentacji projektowej oświetlenia terenu, o wartości realizacji inwestycji powyżej 30 000 zł brutto - referencje);


4.  Załączniki do ogłoszenia:

1) opis przedmiotu zamówienia – uszczegółowienie (zał. 1),

2) formularz oferty (zał. 2),

3) informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (zał. 3)

4) wykaz wykonanych usług (zał. 4),

5) kopia mapy zasadniczej z zaznaczonym terenem (zał. 5),

6) wzór umowy (zał. 6),


5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


6.  Kryterium oceny ofert i warunki płatności


6.1 Kryterium oceny ofert

Ustala się następujące kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: 100% cena, przy czym oferowana kwota za wykonanie zamówienia powinna uwzględniać formę wynagrodzenia ryczałtowego rozliczonego na podstawie oferty wykonawcy fakturą/rachunkiem końcowym po zakończeniu  i odbiorze przedmiotu umowy.


6.2 Sposób oceny ofert:

1) ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione powyżej kryterium,

2) w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert,

3) inicjatywa udzielenia wyjaśnień należy wyłącznie do instytucji Zamawiającego – Wykonawca nie może w tych sprawach występować z własnej inicjatywy,

4) nie przewiduje się prowadzenia między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji ceny dotyczących złożonej oferty,

5) ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę),

6) Zamawiający poprawia w tekście oferty:

* oczywiste omyłki pisarskie - to omyłki nie budzące wątpliwości, bezsporne–powstałe w sposób niezamierzony, przypadkowo, nieświadomie (automatycznie), a nadto takie, że każdy, nie znający sprawy równie łatwo zauważy je i równie łatwo wskaże ten sam sposób ich poprawienia;

* oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.


6.3 Warunki płatności:

1) podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury/rachunku stanowić będzie protokół zdawczo–odbiorczy, podpisany przez Strony bez uwag i zastrzeżeń,

2) termin płatności - 14 dni od daty udokumentowanego wykonania przedmiotu umowy i dostarczenia faktury/rachunku do siedziby Wydziału Inwestycji Miasta.


7. Termin wykonania zamówienia: 15 tygodni od daty zawarcia umowy.


8.  Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami:  

1) Jacek Pilarski        Inspektor WIM    (br. elektryczna) – tel. 795 147 911

2) Izabela Szalbot      Inspektor WIM (koordynator)        – tel. 52 585 89 60

Korespondencja między Zamawiającym i Wykonawcą w zakresie wyjaśniania treści zapytania ofertowego, zakresu i przedmiotu zamówienia może dobywać się pisemnie lub drogą elektroniczną na adres email: izabela.szalbot@um.bydgoszcz.pl


9. Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe upływa w dniu: 29.09.2022r. o godz. 11.00.


10. Składając ofertę wykonawca zobowiązany jest załączyć:

1) Podpisaną informację dotycząca przetwarzania danych osobowych (zał. nr 3),

2) Potwierdzenie prowadzenia działalności w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym (pkt 3, ppkt1),

3) Oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (pkt 3, ppkt 2);

4) Wykaz wykonanych usług (zał. nr 4),

5) Dowód/dowody należytego wykonania zamówienia/ń wykazanego/ych w załączniku nr 4 (referencje/poświadczenia podmiotu, na rzecz którego takie zamówienie/a zostało/y wykonane, minimum 1 zamówienie w ostatnich 3 latach),


Oferty złożone bez załączników, o których mowa w pkt 10 nie będą rozpatrywane.


11. W przypadku, gdy w postępowaniu złożone zostaną dwie lub więcej ofert o takiej samej wartości, Zamawiający może wezwać wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.


12. „Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Zamawiający informuje, że nie będą rozpatrywane oferty:

1) wykonawcy wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcy, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r.

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022r. poz. 593

i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006

i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym

od dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu

na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcy, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany

4) na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022r., o ile został wpisany

na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,

o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.”


13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.DYREKTOR                                        

WYDZIAŁU INWESTYCJI MIASTA                         

URZĘDU MIASTA  BYDGOSZCZY                         

BOGDAN TYBORSKI                                   

           

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 186.3 2022-09-21 10:06:00 Proceeding
Załącznik nr 2 formularz oferty.pdf pdf 189.84 2022-09-21 10:06:00 Proceeding
Załącznik nr 3 RODO.pdf pdf 196.61 2022-09-21 10:06:00 Proceeding
Załącznik nr 4 wykaz wykonanych usług.doc doc 52.5 2022-09-21 10:06:00 Proceeding
Załącznik nr 5 mapa.pdf pdf 448.87 2022-09-21 10:06:00 Proceeding
Załącznik nr 6 wzór umowy.pdf pdf 326.48 2022-09-21 10:06:00 Proceeding
Wynik.pdf pdf 29.25 2022-10-07 13:25:36 Public message

Announcements

2022-10-07 13:25 Justyna Pabian Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wynik.pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania pn.: "Doświetlenie terenu przy ul. Smoleńskiej na os. Zimne Wody-Czersko Polskie (Program BBO). Przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony w ogłoszeniu o zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami 1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6884 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 15 tygodni od daty zawarcia umowy, zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 218