Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI.

Monika Sawieljew tel. 47 8516 375
Szkoła Policji w Katowicach
Deadlines:
Published : 26-09-2022 10:06:00
Placing offers : 29-09-2022 10:05:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią przedstawionej poniżej informacji dotyczącej wymagań zamawiającego. Akceptując wymagania zamawiającego, Wykonawca wyraża zgodę na wszystkie warunki i postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Wykonawca nie akceptuje poniższych wymagań i warunków proszony jest o nieskładanie oferty.

  1. Zamawiający wymaga, aby oferta była ważna minimum 30 dni.

2.      Zamawiający zastrzega sobie prawo w zależności od potrzeb do zmiany ilości zamawianego asortymentu (przy zachowaniu oferowanych cen jednostkowych), z tego tytułu nie przysługują Wykonawcy żadne roszczenia.

3.      Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a dostawca/wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.

4.      Podana cena towaru musi zawierać wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę łącznie z kosztem dostawy. Ceny ofert podawane są w oparciu o ceny jednostkowe netto.

5.      Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć asortyment bezpośrednio
do siedziby zamawiającego na swój koszt i ryzyko do 14 dni od daty otrzymania zamówienia.

  1. Towar musi być fabrycznie nowy, z bieżącej produkcji.

7.      Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny ze specyfikacją z zapytania ofertowego i złożonym na tej podstawie zamówieniem - Szkoła Policji w Katowicach odsyła towar na koszt Wykonawcy jednocześnie zobowiązując Wykonawcę do dostarczenia towaru zgodnego ze specyfikacją z zapytania ofertowego w terminie ustalonym z zamawiającym, jednak nie później niż do 7 dni od daty odesłania towaru. 

8.      Wykonawca udziela na sprzedawany asortyment gwarancji zgodnej z gwarancją producenta.

 

 

 

 

 

 

Kary umowne i inne postanowienia:

1.      Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu zamówienia w wysokości 1% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

2.      W przypadku gdy zwłoka w realizacji zamówienia przekroczy 14 dni Zamawiający może odstąpić od zamówienia z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

3.      Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od realizacji zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 30% wartości zamówienia.

4.      Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z faktury kwot wynikających z kar umownych określonych w zamówieniu.

 

 

Dodatkowe warunki realizacji zamówienia:

Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może zbyć lub przenieść zobowiązań Zamawiającego powstałych w wyniku realizacji niniejszego zamówienia, a będących należnościami Wykonawcy na rzecz innych podmiotów.

 

Do sporządzenia ewentualnego zamówienia proszę o aktualne dane firmy: nazwę, adres, NIP, REGON, telef./ faks.

 

INFORMACJA

 

Zamawiający informuje, że postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy/wykonawcy.

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Papier toaletowy listkowany dwuwarstwowy rolka min. 15mb 100% celulozy Papier toaletowy listkowany dwuwarstwowy rolka min. 15mb 100% celulozy 2000 roll Szkoła Policji w Katowicach
ul. gen. Jankego 276
40-684, Katowice
(0)
2 Worki na śmieci 60l rolka = 50 szt. Worki na śmieci 60l rolka = 50 szt. 50 roll - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6884 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 14 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 220