Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Szp/ZP–001/2023 Dostawa rękawic, fartuchów oraz obłożeń pola operacyjnego

Anna Lis
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Department: Sekcja Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 20-01-2023 09:21:00
Placing offers : 24-02-2023 09:15:00
Offers opening : 24-02-2023 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

1.      Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów medycznych do Magazynu Apteki Szpitalnej  do siedziby Zamawiającego, zwanych dalej „wyrobami”.


2.      Rodzaj oraz ilości przedmiotu zamówienia określają formularze asortymentowo – cenowe nr 1.1 – 1.27 stanowiące załączniki do formularza ofertowego.


3.      Termin ważności oferowanych wyrobów medycznych nie może być krótszy niż 12 miesięcy liczony od daty dostawy.


4.      Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją (ulotką) zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.


w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ 001.pdf pdf 6223.02 2023-01-20 09:21:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ_FO.doc doc 71.5 2023-01-20 09:21:00 Proceeding
Załącznik nr 1.1-1.27 do Formularza Ofertowego.xls xls 530.5 2023-01-20 09:21:00 Proceeding
Załącznik nr 3 JEDZ.pdf pdf 726.43 2023-01-20 09:21:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - JEDZ.doc doc 186.5 2023-01-20 09:21:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - oświadczenie dotyczące przedmiotu zamówienia.doc doc 49.5 2023-01-20 09:21:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - oświadczenie wykonawcy art. 5K.doc doc 52 2023-01-20 09:21:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu (20-01-2023).pdf pdf 520.55 2023-01-20 09:21:00 Proceeding
Informacja nr 1.doc doc 2550 2023-02-15 09:57:55 Public message
Informacja nr 1.pdf pdf 18438.03 2023-02-15 09:57:55 Public message
informacja 2.doc doc 188 2023-02-17 09:51:51 Public message
informacja nr 2.pdf pdf 329.87 2023-02-17 09:51:51 Public message
Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu.pdf pdf 49.41 2023-02-24 10:40:14 Public message

Announcements

2023-02-24 10:40 Magdalena Adamczyk Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2023-02-24 09:15 Buyer message Zamawiający przeznaczył na realizację zadania 5 362 205,00 zł gross , w tym:
Pakiet nr 1 32 700,00 zł
Pakiet nr 2 17 550,00 zł
Pakiet nr 3 47 500,00 zł
Pakiet nr 4 53 400,00 zł
Pakiet nr 5 59 300,00 zł
Pakiet nr 6 939 000,00 zł
Pakiet nr 7 680 000,00 zł
Pakiet nr 8 113 400,00 zł
Pakiet nr 9 33 480,00 zł
Pakiet nr 10 647 780,00 zł
Pakiet nr 11 68 040,00 zł
Pakiet nr 12 95 206,00 zł
Pakiet nr 13 24 620,00 zł
Pakiet nr 14 15 000,00 zł
Pakiet nr 15 737 640,00 zł
Pakiet nr 16 280 800,00 zł
Pakiet nr 17 11 186,00 zł
Pakiet nr 18 87 180,00 zł
Pakiet nr 19 33 552,00 zł
Pakiet nr 20 5 940,00 zł
Pakiet nr 21 680 700,00 zł
Pakiet nr 22 61 260,00 zł
Pakiet nr 23 98 000,00 zł
Pakiet nr 24 260 064,00 zł
Pakiet nr 25 254 907,00 zł
Pakiet nr 26 5 000,00 zł
Pakiet nr 27 19 000,00 zł

2023-02-17 09:51 Anna Lis Informacja nr 2 dla Wykonawców

informacja 2.doc

informacja nr 2.pdf

2023-02-15 09:57 Anna Lis Informacja nr 1 dla Wykonawców

Informacja nr 1.doc

Informacja nr 1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 930