Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SA.270.1.1.2023 Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Pieńsk w roku 2023 - Pakiet I, Pakiet V, Pakiet VI i Pakiet VII.

Izabela Kobielska
Nadleśnictwo Pieńsk
Deadlines:
Published : 24-01-2023 14:22:00
Placing offers : 24-02-2023 09:00:00
Offers opening : 24-02-2023 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 2023-OJS017-048185-pl.pdf pdf 200.91 2023-01-24 14:22:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 4610.46 2023-01-24 14:22:00 Proceeding
załączniki do SWZ.rar rar 22451.3 2023-01-24 14:22:00 Proceeding
korekta SWZ.pdf pdf 221.97 2023-01-25 07:50:18 Public message
SWZ SA.270.1.1.2023.pdf pdf 4527.47 2023-01-25 07:50:18 Public message
informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 231.2 2023-02-24 09:02:04 Public message
informacja z otwarcia.pdf pdf 261.2 2023-02-24 11:16:32 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu części postępowania.pdf pdf 232.43 2023-03-03 08:02:54 Public message
informacja o rozstrzygnięciu i wyborze najkorzystniejszej oferty - Pakiet V.pdf pdf 271.55 2023-03-13 14:01:42 Public message

Announcements

2023-03-13 14:01 Izabela Kobielska Nadleśnictwo Pieńsk w załączeniu przekazuje zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania pn. „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Pieńsk w 2023 roku – Pakiet I, Pakiet V, Pakiet VI i Pakiet VII” w części zamówienia dotyczącej Pakietu nr V, wyborze najkorzystniejszej oferty oraz terminie podpisania umowy.

informacja o rozstrz [...].pdf

2023-03-03 08:02 Izabela Kobielska Nadleśnictwo Pieńsk, w załączeniu przekazuje zawiadomie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Pieńsk w roku 2023 – Pakiet I, Pakiet V, Pakiet VI i Pakiet VII” w częściach dotyczących Pakietów nr I, nr VI i nr VII.

zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-02-24 11:16 Izabela Kobielska Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający – Nadleśnictwo Pieńsk, w załączeniu przesyła informację z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-24 09:02 Izabela Kobielska Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający – Nadleśnictwo Pieńsk, w załączeniu przekazuje informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn. „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Pieńsk w 2023 roku – Pakiet I, Pakiet V, Pakiet VI i Pakiet VII”.

informacja o kwocie [...].pdf

2023-02-24 09:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający – Nadleśnictwo Pieńsk, poniżej przekazuje informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn. "Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Pieńsk w roku 2023 - Pakiet I, Pakiet V, Pakiet VI i Pakiet VII.":
1. Pakiet I (l. Piaseczno) – cena netto: 1 128 404,25 zł/ cena brutto: 1 219 093,16 zł
2. Pakiet V (l. Bielawa i OHZ) – cena netto: 990 835,64 zł/ cena brutto: 1 074 940,26 zł
3. Pakiet VI (l. Posada) – cena netto: 685 312,31 zł/ cena brutto: 740 504,37 zł
4. Pakiet VII (l. Bogatynia) – cena netto: 1 036 163,30 zł/ cena brutto: 1 119 535,86 zł.
2023-01-25 07:50 Izabela Kobielska Działając na podstawie przepisów art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający – Nadleśnictwo Pieńsk zmienia treść SWZ.
Zamawiający zmienia treść SWZ ze względu na konieczność skorygowania zamieszczenia błędnego SWZ.

korekta SWZ.pdf

SWZ SA.270.1.1.2023. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 481