Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/PN-4/2022/S Modernizacja źródła ciepła z wykorzystaniem OZE w MPGK Włodawa

Deadlines:
Published : 24-08-2022 09:48:00
Placing offers : 29-09-2022 11:00:00
Offers opening : 29-09-2022 11:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 156.54 2022-08-24 09:48:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 546.23 2022-08-24 09:48:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ_Formularz oferty.doc doc 170 2022-08-24 09:48:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ_OPZ.pdf pdf 1158.51 2022-08-24 09:48:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ_Wykaz dostaw.doc doc 133 2022-08-24 09:48:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ_Oświadczenie Wykonawcy dot. grupy kapitałowej.docx docx 77.32 2022-08-24 09:48:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ_Oświadczenie Wykonawcy dot. aktualności informacji zawartych w oswiadczeniu z art. 125 ustawy Pzp.doc doc 135.5 2022-08-24 09:48:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ_Wzór umowy.pdf pdf 508.16 2022-08-24 09:48:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ_Wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów.doc doc 135 2022-08-24 09:48:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ_Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia Ukraina.doc doc 111.5 2022-08-24 09:48:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ_Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.doc doc 104 2022-08-24 09:48:00 Proceeding
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 201.17 2022-09-29 12:22:29 Public message

Announcements

2022-09-29 12:22 Edyta Kozłowska - Lejko Szanowni Państwo,
w załączeniu Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.
Z poważaniem, Edyta Kozłowska-Lejko

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-09-29 11:00 Buyer message Zamawiający informuje, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 93 234 000,00 PLN.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 569